Đi làm

Mục lục bài viết
  1. Đi làm
  2. At workplace

Đi làm

Đi làm

Đừng mong chờ sếp dễ dãi. Người sếp không khiến bạn e sợ khi làm sai, không nghiêm khắc chỉ ra những khuyết điểm của bạn, không đe doạ để push bạn về phía trước, 5 điểm làm tròn thành 10 thì giá trị bạn có được cũng chỉ là sự ảo tưởng về bản thân, đi loanh quanh cũng chỉ ở mức xuất phát điểm.

Đừng hài lòng với công việc nhàn hạ. Một khi công việc bạn trở nên nhàn nhã, mỗi ngày đến online miệt mài chỉ để làm những việc linh tinh thì có 2 lý do: Hoặc bạn sắp nghỉ việc. Hoặc công ty sắp đóng cửa đến nơi rồi. Đi làm trước hết là để tốt cho bản thân: có lương, có môi trường để trau dồi năng lực. Cứ làm tàng tàng, không học hỏi thêm được gì cũng không tạo ra giá trị gì cho bản thân và cho xã hội thì đến trái đất này làm chi?

Luôn tạo ra giá trị cao hơn mức lương của mình. Nếu được trả lương 20 triệu, hãy làm như 25 triệu. Nếu phần việc là X, hãy cứ tự đẻ thêm phần việc Y và làm tốt cả hai. Lý do hết sức đơn giản: Nếu không tự tạo ra giá trị bằng 25 triệu thì ngày tháng nào mới được tăng lương lên 25 triệu? Nếu không cho người ta thấy bạn có khả năng leader thì làm sao lên được leader? Tự đẩy mình tiến lên, trước khi có ai rảnh rỗi làm việc đó hộ mình, nha!

Người giỏi không phải người làm tất cả. Tự đẻ thêm phần việc Y để làm không đồng nghĩa với việc gom hết việc của team vào người. Có 2 trường hợp xảy ra: Một là team trở nên chây ì không ai làm việc ngoài bạn. Bạn sẽ gồng gánh đến ngày tất cả bị cho thôi việc và tiếp tục gồng gánh đến ngày có người mới vào. Hai là bạn sẽ ngày càng giỏi xuất sắc đến độ không còn chút thời gian rảnh và team bạn vẫn yếu rệu rã; không có bạn là không thể làm được gì. Phân chia công việc hợp lý cho mình và người khác là một loại năng lực, tạo cơ hội cho người yếu nhất team bắt kịp đồng đội cũng là một loại năng lực.
CEO Facebook Mark Zuckerberg lúc đang điều hành công ty với 10.000 nhân viên toàn cầu vẫn thu xếp nghỉ việc 2 tháng để chăm sóc đứa con đầu lòng đó.

Muốn làm chủ giỏi thì xuất phát điểm không thể là một nhân viên tồi. Tự mình không tìm ra được thế mạnh của bản thân, không khai thác hết khả năng của mình thì làm sao có thể khai thác được năng lực của người khác? Vậy nên, trước khi nghĩ đến chuyện start up, làm chủ doanh nghiệp, phải tìm cách bóc lột triệt để bản thân, khai thác tối đa khả năng của mình đi đã.

At workplace

Do not expect your boss is a nice guy. If your boss does not make you worry when you do a wrong thing, does not strictly show your disadvantages, does not threaten to push you go ahead. If he values you from 5 to 10 point that valuation just is your imagine, your development just be around the beginning.

Do not satisfy with disengaged job. If your job comes to be disengaged and each day you online just to do useless things, there are 2 reasons for that: first, you are going to quit that job. Second, your company are going to closing. First benefits when you go to your are for yourself: you have salary, environment to improve your abilities. If you just go to work normal manner, you do not learn anything or make any value for society, you should ask yourself about the reason you come to the earth?

Always make benefits more than your salary. If your salary is 20M, let’s do as your salary is 25M. If your task is X, let’s spawn Y and finish well both of them. The reason is very simple: if you do not make value as 25M whether you can get that salary? If you do not show off your leaded ability, how you can archive that position? Push yourself go ahead before some disengaged ones do that instead of you.

A talent guy is not the one do everything.
Creating more Y task is not same with gather others’s tasks. There are 2 situations that maybe happen: first, your team are getting lazy except you. You will handle everything util the rest are terminated their employments and new ones come. Second, you are getting more excellent and it make you do not have any spare time and your team are still terrible, if you are absent, the team can not do anything. Break and assign tasks to others agreeably is one kind talent. CEO Facebook Mark Zuckerberg, he still arrange his jobs to stay at home 2 months to take care his first child while he is operating the company with 10K employees all over the world.

If you want to be a good manager, your employment can not be bad. If you can not find your strength, can not get your abilities completely so how you can get others’s abilities. So before think about a startup , own a business, you have to get all of your abilities firstly.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.