Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

Tình bạn có lẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất mà mọi người đều mong muốn có được. Nếu bạn có những người bạn thật sự, hãy biết cách để tôn trọng, yêu quý, giữ gìn bằng cách gửi những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh nhé!

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.
Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.
Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.
Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương.Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.

All the wealth of the world could not buy you a friend, nor pay you for the loss of one.
Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.
Bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó biết đến bạn.

Friendship often ends in love, but love in friendship – never.
Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence (Pam Brown)
Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears (John Lennon)
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

We are all angles with one wing, and we must embrace each other to learn to fly.
Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.
Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

If you see a friend without a smile; give him one of yours.
Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend (Albert Camus)
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it (Frank Tyger)
Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

My father always used to say that when you die, if you’ve got five real friends, you’ve had a great life.
Cha tôi thường bảo rằng nếu khi con qua đời, con có được năm người bạn thật sự thì con đã có một cuộc đời tuyệt vời.
Lee Lacocca

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 2

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 2
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 2

To preserve a friend, three things are necessary: to honor him present, praise him absent, and assist him in his necessities.
Để giữ gìn tình bạn, cần làm ba điều sau: Kính bạn khi bạn có mặt, khen bạn khi bạn vắng mặt, và giúp bạn khi bạn cần.
Tục ngữ Ý

There are the people you have known forever. Who like…know you…in this way that other people can’t. Because they’ve seen you change. They’ve let you change.
Có những người mà bạn sẽ quen thuộc mãi mãi. Những người hiểu bạn theo cái cách mà những người khác không thể hiểu. Bởi vì họ chứng kiến bạn thay đổi. Họ để cho bạn thay đổi.

For the friendship of two, the patience of one is required.
Cho tình bạn của hai người bền chặt, cần có sự kiên nhẫn của một người.
Tục ngữ Ấn Độ

No matter how strong a friendship may be. It takes years to build the trust and seconds to destroy it.
Cho dù một tình bạn có mãnh liệt đến đâu thì cũng phải mất nhiều năm để xây dựng lòng tin nhưng chỉ trong tích tắc đã có thể hủy hoại nó.

Friends are glued together with little kindness.
Bạn bè được kết dính với nhau bằng sự ân cần nho nhỏ.
Mercia Jweedale

There can be no friendship where is no freedom. Friendship loves a free air, and will not be fenced up in straight and narrow enclosures.
Không thể có tình bạn ở một nơi không có tự do. Tình bạn yêu khí trời thoáng đãng và sẽ không bị nhốt trong những vòng rào chật hẹp.
William Penn

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.
Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi trừ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.
Winnie the Pooh

Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.
Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ “cướp” bạn đi mất.
Vô Danh

We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.
– Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính.
Robert L. Stevenson

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.
Anais Nin

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.
Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.

You lifted me up when I could not lift up myself, you made me smile when I forgot how to, you were there for me in my times of need and you were there for me when I needed nothing at all.
Bạn nâng tôi lên khi tôi không thể gượng dậy, bạn khiến tôi mỉm cười khi tôi quên cách mỉm cười, bạn luôn có mặt khi tôi cần và cả khi tôi không cần gì cả.
Rebecca Carbon

Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest.
Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.
Meredith Shea

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 3

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 3
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 3

It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.
Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.
Euripides

Friendship is not how you forget, but how you forgive, not how you listen but how you understand, not what you see but how you feel, and not how you let go but how you hold on.
Tình bạn không phải là cách bạn quên mà là cách bạn tha thứ, không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu, không phải là điều bạn nhìn thấy mà là cách bạn cảm nhận, và không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn giữ lấy.

The friendship that can cease has never been real.
Tình bạn có thể chấm dứt thì chưa bao giờ là tình bạn thực sự.
Saint Jerome

In this WORLD, where everything seems UNCERTAIN, only one thing is DEFINITE. You will always be my FRIEND, beyond WORDS, beyond TIME and beyond DISTANCE!
Trên Thế Gian này, nơi mà mọi thứ dường như Mong Manh, chỉ một điều là Chắc Chắn. Bạn sẽ luôn mãi là Bạn của tôi, vượt qua mọi Ngôn Từ, Thời Gian và Khoảng Cách.

When friendship is once rooted fast, it is a plant no storm can blast.
Một khi tình bạn đã nhanh chóng bén rễ thì không một cơn bão nào có thể bứng nó lên nổi.
Anonymous

True friends are like diamonds, real and rare; false friends are like leaves, scattered everywhere.
Tình bạn thật sự giống như kim cương, thuần khiết và quý hiếm; những người bạn giả dối giống như lá cây, vương vãi khắp nơi.

Love – respect – royalty, that surely is what true friendship is all about.
Tình yêu – lòng kính trọng – đức trung thành, chắc chắn đó là những điều mà tình bạn chân thực chứa đựng.
Jara McKenzie

False friend are like our shadow, keeping close to us while we walk in the sunshine, but leaving us when we cross into the shade.
Bạn giả dối giống như cái bóng của chúng ta, bám sát chúng ta khi chúng ta bước dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại rời bỏ chúng ta khi chúng ta bước vào bóng râm.

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.
Tôi không cần một người bạn thay đổi khi ta thay đổi và gật đầu khi ta gật đầu; cái bóng của ta làm chuyện đó tốt lắm rồi.
Plutarch

Anyone can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.
Bất kỳ ai cũng có thể thông cảm với những nỗi khổ đau của một người bạn, nhưng để có thể vui chung với thành công của bạn mình thì cần phải có một bản tính tử tế.
Oscar Wilde

When it hurts to look back, and you’re scared to look ahead, you can look beside you and your best friend will be there.
Khi ngoái nhìn về phía sau thấy lòng bị tổn thương và khi nhìn về phía trước thấy lòng sợ hãi, bạn có thể nhìn sang bên cạnh mình và người bạn thân nhất của bạn sẽ có mặt ở đó.

If you lose at something, a sport for example, a regular friend says “good try”, but a true friend says “good true” and helps you to win next time.
Nếu ta bị thua, chẳng hạn như một môn thể thao, một người bạn bình thường sẽ nói “có cố gắng”, nhưng một người bạn thật sự sẽ nói “có cố gắng” và sẽ giúp ta thắng cuộc ở lần sau.

Anyone can stand by you when you’re right, but a real friend will stand by you even when you’re wrong.
Ai cũng có thể đứng bên bạn khi bạn đúng, nhưng một người bạn thật sự sẽ đứng bên bạn ngay cả khi bạn sai.
Khuyết danh

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 4

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 4
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 4

A friend is someone who is there for you when he’d rather be anywhere else.
Một người bạn là người ở bên bạn khi mà lẽ ra anh ta ở một nơi khác thì tốt hơn.
Len Wein

A friend will ride in the Limo with you, but a real friend will ride the bus with you when the Limo breaks down.
Một người bạn sẽ đi chung trên chiếc Limo với ta, nhưng một người bạn thật sự sẽ lên xe buýt với ta khi chiếc Limo bị hỏng.

Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say.
Mọi người nghe điều bạn nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
Anon

The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you’ve ever had.
Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể cùng ngồi chơi đu trước hiên nhà mà không nói nửa lời, và rồi bước đi mà cảm thấy như mình đã có cuộc hàn huyên thú vị nhất.
Khuyết danh

A true friend unbosoms freely, advises justly, assists readily, adventures boldly, takes all patiently, defends courageously, and continues a friend unchangeably.
Một người bạn thực sự là người bày tỏ thoải mái, khuyên bảo đúng đắn, giúp đỡ nhiệt tình, liều mình mạo hiểm, kiên nhẫn đảm trách mọi điều, can đảm bảo vệ, và vẫn cứ là một người bạn không thay lòng đổi dạ.
William Penn

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Người bạn thực sự là người bước vào khi cả thế giới bước ra.
Walter Winchell

It may be more important to have at least one person with whom we can share open and honest thoughts and feelings than it is to have a whole network of more superficial relationships.
Có ít nhất một người bạn mà ta có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc cởi mở và chân thực quan trọng hơn là có cả một mạng lưới các mối quan hệ hời hợt.
Dr. Blair Justice

Prosperity makes friends and adversity tries them.
Sự thịnh vượng tạo nên bạn bè và hoạn nạn thử thách họ.
Khuyết danh

My friend is he who will tell me my faults in private.
Bạn là người sẽ nói riêng cho ta biết các lỗi lầm của ta.
Solomon Ibn Gabirol

Only your real friends tell you when your face is dirty.
Chỉ những người bạn thực sự mới nói cho bạn biết khi nào mặt bạn dính nhọ.
Tục ngữ Silic

Your friend is the man who knows all about you, and still likes you.
Bạn của ta là người biết tất cả về ta mà vẫn thích ta.
Elbert Hubbard

A companion loves some agreeable qualities which a man may possess, but a friend loves the man himself.
Một người đồng hành với ta vì yêu thích những đức tính đáng yêu mà ta có, còn một người bạn thực sự lại yêu quý ta vì chính con người ta.
James Boswell

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 5

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 5
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 5

To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.
Yêu và ghét cùng một thứ, đó đúng là tình bạn thực sự.
Sallust

Never kiss a friend. If you have deeper feelings, never reveal them. You will lose that friend forever.
Đừng bao giờ hôn bạn mình. Nếu thấy lòng xao xuyến, đừng bao giờ để lộ. Bạn sẽ mất đi người bạn đó mãi mãi.

If I had one gift that I could give you, my friend, it would be the ability to see yourself as other see you, because only then would you know how extremely special you are.
Nếu tôi có một món quà để tặng bạn, bạn tôi ơi, đó sẽ là khả năng bạn nhìn thấy mình như những người khác nhìn thấy bạn, bởi vì chỉ khi đó bạn mới biết bạn đặc biệt đến nhường nào.

A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life.
Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.
Jennifer L

No man is the whole of himself, his friends are the rest of him.
Không ai tự mình hoàn chỉnh, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.
Harry Emerson

There are three types of friends: those like food, without which you can’t live; those like medicine, which you need occasionally; and those like an illness, which you never want.
Trên đời này có ba loại bạn: có bạn giống như thức ăn, thiếu nó ta không thể sống; có bạn giống như thuốc men, đôi khi ta có thể cần đến; và có bạn giống như bệnh tật, ta không bao giờ muốn dính vào.
Vô Danh

Friendship lightens every burden and makes the sun shine brighter.
Tình bạn làm nhẹ bớt mọi gánh nặng và khiến mặt trời chiếu rực rỡ hơn.
Vô Danh

I always thought loving someone was the greatest feeling, but I realized that loving a friend is even better, we lose people we love but we never lose true friends.
Tôi luôn nghĩ rằng yêu một người là tình cảm lớn lao nhất, nhưng tôi nhận ra rằng yêu một người bạn còn tuyệt vời hơn, ta mất người ta yêu nhưng không bao giờ mất những người bạn chân thật.

However rare true love may be, it is less so than true friendship.
Cho dù tình yêu chân thành hiếm có đến đâu thì cũng không hiếm có bằng tình bạn chân thành.
La Rocgefoucauld

Friendship is like a tree… It is not MEASURED on how TALL it could be, but on how DEEP the ROOTS have GROWN.
Tình bạn giống như một cái cây…
Người ta không Đo xem nó Cao được bao nhiêu mà chỉ đo Rễ nó ăn Sâu đến đâu.

A friend may be reckoned the masterpiece of nature.
Một người bạn có thể được xem như là kiệt tác của tạo hóa.
Ralph Waldo Emerson

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 6

A good laugh is sunshine in a house – Một tiếng cười vui vẻ là ánh nắng mặt trời trong nhà
Nên hãy có thật nhiều bạn bè để luôn có “ánh nắng” xung quanh mình nhé ^^

To like and dislike the same things, that is indeed true friendship – Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là tình bạn thật sự.
Tình bạn không phân biệt yêu, ghét mà phải không? Đâu ai là hoàn hảo 100% chứ

Happy is the home that shelters a friend! It might well be built, like a festal bower or arch to entertain him a single day.
Hạnh phúc thay cho mái nhà nào che chở một người bạn. Nếu được thì cũng đáng xây nên một lâu đài tráng lệ để tiếp đón bạn dù chỉ trong một ngày.

Be slow in choosing a friend but slower in changing him.
Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn.
Vì bạn bè thì dễ dàng tìm kiếm nhưng để có được người bạn thực sự bên cạnh mình cũng không đơn giản phải không nào?

No man is whole of himself, his friends are the rest of him.
Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu.
Giống như luật bù trừ vậy đó, tình bạn là cùng sẻ chia và cùng nhau tiến bước mà.

Friends are people you can talk to without words when you have to.Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.
It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them
Hãy theo dõi tieng anh elight để có thể khám phá nhiều điều thú vị về tiếng anh.

True friendship continues to grow even over the longest distance. Same goes for true love.
Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế .

You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.
Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương . Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ .

I believe that you can keep going, long after you think you can’t.
Tôi tin rằng bạn có thể tiến đi rất xa sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể .
Thực tế, bạn bè rất ít khi chúng ta thể hiện với nhau qua lời nói như thế này phải không nào? Hãy chia sẻ ngay bài viết này cùng những người bạn của mình để thay lời muốn nói ngay chứ?

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 7

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

If you never had Friends, you never lived life
Nếu bạn không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ sống thực sự trên cuộc đời này.

“Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better”
Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn.

Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death.
Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những câu chuyện và kết thúc khi chúng ta không còn sống.

Best friends make the bad times good and the good times unforgettable”
Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khoảnh khắc ý nghĩa thành không bao giờ có thể quên.

A sweet friendship refreshes the soul
Những tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn.

A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.
Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.
Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.
Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương.Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.

All the wealth of the world could not buy you a friend, nor pay you for the loss of one.
Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 8

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.
Bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó biết đến bạn.

Friendship often ends in love, but love in friendship – never.
Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence (Pam Brown)
Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears (John Lennon)
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

We are all angles with one wing, and we must embrace each other to learn to fly.
Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.
Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

If you see a friend without a smile; give him one of yours.
Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend (Albert Camus)
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it (Frank Tyger)
Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.
Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 9

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends (Richard Bach)
Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.

It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.
Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

Never explain; your real friends don’t need it, and your enenmys won’t believe you anyways.
Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nó, và kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu.

If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.
Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.

A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely (Pam Brown)
Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light (Helen Keller)
Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.
Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful (William Arthur Ward)
Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.
Bạn là người hiểu được quá khứ của ta, tin vào tương lai ta và chấp nhận ta như chính bản thân ta.

We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.
Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.

It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them (Ralph Waldo Emerson)
Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 10

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society (Henry David Thoreau)
Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.

No distance of place or lapse of time can lessen the friendship of those who are thoroughly persuaded of each other’s worth (Robert Southey)
Không sự cách biệt về không gian hay thời gian nào có thể làm yếu đi tình bạn của những người thực tâm bị thuyết phục bởi giá trị của nhau.

A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.
Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

The question is not would you die for a friend, but do you have a friend worth dying for?
Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không?

Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say.
Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words.
Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.

The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance (Mahatma Gandhi)
Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 11

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

Friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it is lost.
Tình bạn giống như sức khỏe tốt, giá trị của nó ít được nhận ra cho tới khi nó đã bị đánh mất.

The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired.
Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.

Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer.
Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.

Many people will walk in and out of your life, but only few will leave footprints in your heart.
Nhiều người sẽ bước qua cuộc đời bạn, nhưng chỉ vài người để lại dấu chân trong tim bạn.

A friend is like the north star, you look to them when you lose your way.
Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.

You meet people who forget you. You forget people you meet. But sometimes you meet those people you can’t forget. Those are your ‘friends.’
Bạn gặp những người sẽ quên bạn. Bạn sẽ quên những người mình gặp. Nhưng đôi khi bạn gặp những người mình không thể quên. Đó là ‘bạn bè’.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 12

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good (Helen Keller)
Chừng nào mà kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp.

To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune (Charlie Chaplin)
Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed (Ralph Waldo Emerson)
Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh phần 13

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone (Walter Scott)
Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.

No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy (Thomas Fuller)
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable (Louisa May Alcott)
Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.
Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

The only way to have a friend is to be one (Ralph Waldo Emerson)
Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Và vừa rồi là những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh và những dòng status tình bạn tiếng Anh rất hay và ý nghĩa mà tôi muốn gửi đến, hi vọng rằng qua những dòng stt tình bạn này các bạn sẽ thêm phần nào hiểu hơn về một tình bạn thật sự, để từ đó biết cách nâng niu và gìn giữ tình bạn của mình hơn, chúc các bạn vui vẻ bên những dòng status tình bạn rất hay này nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.